top of page

   На 23.05.2018 г. Фондация „Оренда“ сключи договор за финансово подпомагане № BG05M9OP001-2.010-0531-C01 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.010-0531 „Осигуряване на устойчива заетост на лица от уязвими групи чрез създаване на социално предприятие за изработка на детски образователни игри.” Изпълнението на проекта стартира на 23.05.2018 година.

   Проектът цели създаване на успешно и устойчиво социално предприятие, което да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи - лица с увреждания, намалена трудоспособност и продължително безработни лица.

Подцели на проекта:

1. Социална и професионална интеграция, и насърчаване на социалното включване на безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда чрез осигуряване на включването им в работната сила в рамките на изпълнение на проекта.

2. Осигуряване и разработване на помагала и образователни игри за деца с насоченост предимно, но не само, към деца със специални образователни потребности, съобразени със спецификата на самия метод на обучението им и тяхното състояние.

3. Подобряване качеството на живот на работещите в социалното предприятие представители на целевите групи чрез влагане на печалбата от дейността на дружеството в:

- организиране на различни мероприятия и развлечения с цел повишаване на тяхното самочувствие и мотивация за социално включване, както и на екипния дух;

- обособяване на място и условия за престой на деца с увреждания и осигуряване на специалисти за работа с тях, за работещите в дружеството родители. Целта ни е да предоставим възможност на тези родители да реализират своя трудов потенциал в спокойна и сигурна за тях и децата им среда.;

- разпределяне на допълнително заплащане (под формата на бонуси) към служителите;

- създаване на нови работни места за посочените целеви групи чрез разширяване на дейността.

Продължителността на проекта ще бъде 15 месеца.

Общата стойност на одобрения проект е 99 834,28 лева

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Инвестира във вашето бъдеще!               

 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския Социален фонд. Фондация „Оренда“ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган.

  

Повече за Социалното предприятие:
www.neshtasdusha.com
https://www.facebook.com/WithSoulSocialEnterprise/
bottom of page